ЈЗУ Клиничка болница Битола е регистрирана на 05.07.2005 год. како континуитет на Општата болница Битола и пружа здравствена заштита на пациентите од југозападниот регион на Македонија. Низ повеќегодишниот стручен, кадровски, просторен, технички и економски развој во болницата се создадоа услови успешно да се лекуваат сите видови заболувања со најсовремени дијагностичко-терапевтски методи.

Болницата располага со сите оддели кои се законски пропишани за Клиничка болница. Во неа рутински се изведуваат сите медицински интервенции кои се од секундарно стручно медицинско ниво, како И голем број на интервенции кои се од класата на терциерно стручно медицинско ниво. Медицинскиот кадар е искусен, систематски стручно оспособуван со децении и е голем потенцијал за натамоШен силен развој на медицнските дејности. Медицинската опрема со која располага болницата е во функционална состојба

ЈЗУ Клиничка болница Битола е сместена во поширокото централно градско подрачје на Битола. Преку повеќе објекти се протега на површина од околу 110000 м2 со вкупно 35000 м2 изградена површина во функција на секундарна и терциерна здравствена заштита.